Smt. Mansi Surpur,

Adarsha Shikshak Puraskar , 2008-09 by District social welfare Department, Thane.